0850 305 16 90

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

OCTOVAN MOBİL TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ MÜŞTERİ/KULLANICI VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA VE RIZA METNİ

1. KİŞİSEL VERİLERİN GİZLİLİĞİ

Octovan Mobil Teknoloji Anonim Şirketi (kısaca “Octovan” veya “Şirket”) olarak https://octovan.com uzantılı internet sitemizi ve/veya mobil uygulamamızı ziyaret etmenizden, Şirketimiz ve hizmetlerimize gösterdiğiniz ilgiden memnuniyet duyuyoruz. İnternet sitemizi ve/veya mobil uygulamamızı ziyaretiniz ve site ve/veya mobil uygulama üzerinden yapmış olduğunu işlemler sebebiyle, bizimle kişisel verilerinizi paylaşıyor olabilirsiniz. Internet sitemizi ve/veya mobil uygulamamızı ziyaretiniz sırasında bize aktardığınız ve kaydettiğimiz kişisel verileriniz azami dikkat ve özen gösterilerek korunmakta ve yürürlükte olan veri güvenliği kuralları doğrultusunda işlenmektedir. Internet sitemiz ve/veya mobil uygulamamız, veri güvenliği açıklaması olmayan başka sunucuların internet sitelerine linkler de içerebilir.

2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA VE RIZA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi uyarınca veri sorumlusu olan Şirketimiz; kimliği, kişisel veri işleme amaçları, kişisel verilerin aktarıldığı kişiler ve aktarma amaçları, kişisel verilerin toplanmasının hukuki sebepleri ve yöntemleri, kişisel veri sahibinin veri sorumlusuna yönelteceği Kanun’un 11. maddesinde sayılan hakları konusunda veri sahiplerini bilgilendirme yükümlülüğü bulunmaktadır.

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni, Kanun uyarınca, Şirketimiz müşterilerinin/kullanıcılarının kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak veri sahiplerinin aydınlatılması ve 2.c. nolu maddede belirtilen kapsam ve amaçlarla verilerin işlenmesine ilişkin rızalarının temini amacı ile kaleme alınmıştır.

a. Veri Sorumlusunun Kimliği

Kanun’un 3/1 (ı) maddesinde de veri sorumlusu, “Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiler” olarak tanımlanmıştır. Kanun’un “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10/1 (a) maddesinde de veri sahibine, veri sorumlusunun kimliği konusunda bilgi verilmesi yükümlülüğünü getirmiştir.

b. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel Verileriniz Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı olarak, Kanun’un 4. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme ilkelerine uygun şekilde işlenmektedir. Octovan’ın yürütmüş olduğu tüm kişisel veri işleme faaliyetlerinde Kanun başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatta aranan yükümlüklere de uygun olarak hareket edilmektedir.

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması; Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini ve Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanmasıdır. Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere, https://www.octovan.com internet adresinden ulaşabileceğiniz Octovan Mobil Teknoloji Anonim Şirketi Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’nda yer verilmiştir.

c. İşlenen Kişisel Veriler ve Toplama Yöntemleri:

Siz Müşterilerimizin çevrimiçi ve/veya basılı formlar vasıtasıyla paylaştığı kimlik bilgileriniz (isim, soyisim, doğum tarihi, uyruk, cinsiyet), iletişim bilgileriniz (e-posta adresi, ikamet adresleri, cep telefonu numarası); internet sitemizi kullanımınız sırasında toplanan müşteri işlem bilgileriniz (talep bilgileri, sipariş bilgileri, fatura bilgileri, müşteri yorumları), finans bilgileriniz (kredi kartı bilgileri), pazarlama bilgileriniz (çerez kayıtları, alışveriş geçmişi), işlem güvenliği bilgileri (IP Adresi Bilgileri, İnternet Sitesi Giriş Çıkış Bilgileri, Bağlantı Zamanı / Süresi gibi Trafik Verileri) ile internet tarayıcınız ve/veya Şirketimiz mobil uygulamasındaki veya internet sitemizi kullanırken internet tarayıcınızdaki tercihlerinize göre toplanabilecek lokasyon verileriniz işlenecektir.

d. Veri Sahiplerinin Açık Rızası Doğrultusunda İşlenecek Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları

Kanun’un 5/2 ve 6/3 maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarının karşılanmadığı aşağıdaki hallerde kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin imzalanması ile vermiş olduğunuz rıza doğrultusunda işlenebilecektir. Onay vermemeniz veya daha önce vermiş olduğunu onayları geri almak istemeniz halinde bilgileriniz erişime kapatılarak bu amaçlarla kullanımlarına son verilecektir.

Bu kapsamda; kişisel verileriniz tarafınıza ürün ve hizmetlerin pazarlanmasına ilişkin süreçler ile ürün ve hizmetlerden en yüksek faydanın elde edilmesi için ilgili süreçlerin planlanması ve icrası kapsamında kullanıcı alışkanlıklarının tespit edilerek hedefleme, profilleme ve analizlerin yapılması, tarafınıza özelleştirilmiş içeriklerin sunulması amacıyla işlenebilecek ve paylaşılabilecektir.

e. Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ile Aktarım Amacı

Kişisel verileriniz; size özel reklam, promosyon ve kampanyaların oluşturulması, çapraz satış yapılması, hedef kitle belirlenmesi, müşteri hareketleriniz takip edilerek kullanıcı deneyiminizi arttırıcı faaliyetlerin yürütülmesi ve Octovan’a ait internet sitesi ile mobil uygulamanın işleyişinin geliştirilmesi ve müşteri ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmesi, doğrudan ve doğrudan olmayan pazarlama, kişiye özel pazarlama ve yeniden pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, kişiye özel segmentasyon, hedefleme, analiz ve şirket içi raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi, pazar araştırmaları, müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası ile müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası amaçlarıyla dahil olmak üzere dahil olmak üzere Octovan’ın ve Octovan’ın sunduğu hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin planlanması ve icrası, tüm bu açıklanan kapsamlarda sizinle iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi kapsamında; KVKK’nın 5. maddesinin 1. fıkrası “açık rıza” hukuki sebebine bağlı olarak işlenebilecek ve aynı amaçlar ve hukuki sebep kapsamında iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, (Belirtilenler sınırlı olmamak üzere; hizmet veren nakliyeciler ve benzerleri) hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile hukuken yetkili özel hukuk tüzel kişilerine, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılabilecektir.

f. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz şirketimiz Octovan tarafından, ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla rezervasyon oluşturma talebiniz sırasında ve Şirketimiz ile akdetmiş olduğunuz sözleşmeler dahil farklı kanallarla ve yasalara uygun olarak toplanmaktadır. Kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

g. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi https://www.octovan.com internet adresinden ulaşabileceğiniz Octovan Mobil Teknoloji Anonim Şirketi Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’nda düzenlenen yöntemlerle birlikte tarafımıza iletebilirsiniz. Octovan, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde değerlendirecek ve ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Şirketimizin Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin Kanun’un 11. maddesi uyarıca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir:

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

3. GÜVENLİK

Şirketimizce toplanmasına izin verdiğiniz kişisel verilerinizi, kayıp, hasar ve yetkisiz kişilerin erişimine engel olmak amacıyla koruyor ve bu amaçla bir kısım güvenlik önlemlerini uyguluyoruz. Güvenlik önlemlerimiz teknolojik ilerlemeler ile birlikte sürekli gelişme içerisindedir.

Tüm bu hususlarla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.octovan.com internet sitesinde yer alan Octovan Mobil Teknoloji Anonim Şirketi Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

Tüm bu konularda ek bilgi almak, talep ve şikayetlerinizi iletmek için aşağıdaki iletişim kanallarından bizlere ulaşabilirsiniz.

Kolektif House Levent
Esentepe Mahallesi, Talatpaşa Cad. Harman Sokağı, No:5/1A, 34394, Şişli/İstanbul
destek@octovan.com
Tel: 0850 305 16 90

Bize hızlıca ulaşın!